Bijen en vormkrachten

Door krachten worden zaken bij elkaar gehouden. Bijvoorbeeld: De zwaartekracht zorgt er voor dat de aarde bij elkaar blijft en kristallisatiekrachten zorgen er voor dat atomen samen een vaste stof worden. Trek en duwkrachten zorgen dat een bouwwerk blijft staan of een brug blijft liggen.

Vandaaruit kunnen we naar het begrip levenskrachten kijken. Dat zijn dan de krachten die er voor zorgen dat levensprocessen in samenhang functioneren. Die levenskrachten kunnen echter niet vrij in de ruimte bestaan. Zij hebben een organisme nodig, waarbinnen ze kunnen functioneren.

Een organisme heeft op zijn beurt een samenhangende vorm. Deze vorm is verschillend voor mineraal, plant, dier en mens. De vorm van een organisme sluit de binnenwereld van het organisme af van de buitenwereld. Maar dat geldt ook voor de celvorm ten opzichte van de processen binnen de cel of voor een orgaanvorm en de processen die zich binnen een orgaan afspelen. Vormkrachten zijn dan krachten die de vorm bepalen en daarmee de grens bepalen tussen binnen en buiten. De werking van organen en organismen zijn vaak van de vorm afhankelijk. Ze kunnen dan ook misvormd zijn, waardoor ze niet goed kunnen functioneren.

Het lastige van het beschrijven van krachten is, dat wel hun werkzaamheid kan worden waargenomen, maar dat de krachten zelf niet met zintuigen waarneembaar zijn. Je zou kunnen zeggen dat krachten van geestelijke aard zijn. Dat geldt zowel voor zwaartekrachten als voor levenskrachten als voor vormkrachten. Maar ook voor aandrijfkrachten, trekkrachten, spankrachten enz.

Wanneer we het belang van bijen voor de landbouw willen benadrukken, komen we al snel uit op het feit dat bijen uitstekende bestuivers zijn. Er zijn veel proeven naar gedaan en het blijkt dat zowel de gezondheid, als de vorm, als ook het aantal zaden en vruchten dat op gewassen wil groeien bij bestuiving door bijen steeds weer het beste blijkt. Hier vinden we een aanwijzing dat bijen bemiddelen bij vormkrachten, die de vorm van vruchten bepalen.

Om aan te kunnen geven wat het zeggen wil dat bijen belangrijk zijn bij de bemiddeling van vormkrachten, moeten we iets dieper graven of hoger vliegen.

Op een boerderij kunnen we verschillende kwaliteiten waarnemen:

De kwaliteit van de bodem waarop een boerenbedrijf zich heeft gevestigd. Alhoewel deze bodem naar onze begrippen mineraal en dood is, vormt hij wel de grondslag voor het leven. Immers de planten moeten in de bodem geworteld zijn om te kunnen groeien. De ene bodem is vruchtbaarder dan de andere. (het fysieke, vaste)

De kwaliteit van het leven zelf, dat zichtbaar wordt in de planten. Deze planten dienen als voedsel voor mens en dier op de boerderij en daarbuiten. Schoon water en schone grond zijn daarbij basale voorwaarden om het plantenleven goed te kunnen ondersteunen. (het etherische, vloeibare)

De kwaliteit van de vorm van planten en dieren. Wanneer ze er goed uitzien, dan wordt een soort ideale vorm benaderd. Vanuit de normale wetenschap wordt in dit verband gewezen op de genetische achtergrond van plant en dier. Vanuit mijn visie komt de vorm echter uit een geestelijke werkelijkheid tevoorschijn. (het astrale, luchtige) Het astrale wordt op een boerderij door de dieren vertegenwoordigd. Dieren in de grond, dieren op de grond en dieren in de lucht.

De kwaliteit van de boer bepaalt uiteindelijk hoe het op zijn bedrijf gaat. De mogelijkheden en onmogelijkheden van een boer, met zijn doelstellingen en met de verbindingen die hij met anderen heeft trekken door een boerenbedrijf heen, zoals warmte door de materie. In alle facetten wordt het zichtbaar, voelbaar, waarneembaar.
(“ik” krachten, warmte)

De insectenwereld als geheel neemt in de natuur en op de boerderij een bijzondere plaats in. Met name bijen hebben een functie op de boerderij, naast de andere dieren. Zij komen vanuit de lucht naar de planten toe en brengen de lucht dan ook in beweging. Vanuit de warmte in het broednest ontwikkelen ze zich en door de lucht brengen ze warmte naar het vruchtbeginsel van de planten. Vanuit de geest (warmte), via het astrale (lucht) naar het etherische (planten). Op deze manier bemiddelen zij in de processen die vormkrachten bij het plantenleven brengen. Door hun werkzaamheden worden planten daarom gezonder en gaan er beter uitzien. Daarom bijvoorbeeld zien de appels en peren die door bijen zijn bestoven er veel beter uit. Gezonde planten zien er goed uit en functioneren beter als organisme. Gezonde planten hoeven niet beschermd te worden tegen aantasting door schimmels of insecten en kunnen mens en dier voeden. Voor gezonde voeding moet een boerenbedrijf daarom vriendelijk zijn voor insecten en vooral voor bijen.

Jan Saal