praktijklesssenvanaf 22 maart 2024

Vanaf 22 maart 2024 Middenbeemster Praktijklessen Zorg voor de bij

Vanaf 22 maart 2024 Middenbeemster Praktijklessen*
Biodynamisch imkeren met Albert Muller, sinds 2013 en elk jaar weer aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten omtrent imkeren naar het wezen en de aard van de bijenvolken.

schrijf je in bij Arnoud Sap; zorgvoordebij@gmail.com

100 jaar De Bijen – conferentie in Kassel

Van 10 – 12 november 2023 vindt er in Kassel (Duitsland) een conferentie plaats “100 jaar het wezen van de bij”

In november en december 1923 hield Rudolf Steiner een reeks lezingen over het wezen van de honingbij. Samen met andere arbeidersvoordrachten vormden de bijenlezingen een belangrijke grondslag voor de Landbouwcursus in 1924.

Ook na 100 jaar zijn de bijenvoordrachten uit 1923 nog steeds actueel en vinden veel imkers inspiratie en inzichten in de bijenlezingen. De conferentie viert het jubileum met een feestelijk programma om je nog eens te verdiepen in de bijenlezingen en de vraag wat deze voor jou persoonlijk betekenen.

Dit evenement wordt georganiseerd door Michael Weiler en Johannes Wirtz.

Alle informatie, programma en aanmelden vind je hier
Locatie: Antroposofisch Centrum in Kassel-Wilhelmshöhe, dichtbij het treinstation en daardoor gemakkelijk bereikbaar.

Alle informatie, programma en aanmelden vind je hier.:
100JahreBienenWesen2023-Einladung+Programm

Online lezen de Bijen

Leesschema online lezen De Bijen – Rudolf Steiner.
Start 18 oktober 2023

2023 leesschema de bijen

Nieuwe theoriecursus start 22 september

Eerste les: 22-9-2023

7 lessen Theorie bijencursus “Zorg voor de bij”

In Middenbeemster

Voor een ieder die zich wil bekwamen in het bijenhouden.

Veel informatie, antwoord op al je vragen.

Genieten van je (eigen) bijenvolk.
Beleef! ruik de geur zie de activiteiten van je volk verklaar je waarneming

Bijen houden volgens de natuur en aard van het bijenvolk.

De ziekten en plagen van bijen, wat je wel en niet kan doen.
Speciale aandacht voor de Varoamijt, de nabije toekomst.

Diverse bijenbehuizingen: wat is een ideale kast?

De cursus is geschikt voor beginnende imkers maar ook voor bijenhouders die de BD-methode willen leren kennen.
De cursus wordt altijd op vrijdagmiddag en vrijdagavond gehouden :
Je kunt kiezen voor de middag of de avondles

les 1 van 16.00u tot 18.00u middagles
les 2 van 19.00u tot 21.00u avondles

Schrijf je in op:

Hier inschrijven

Hartelijke groeten, Arnoud Sap en Albert Muller

Gebrek aan biodiversiteit leidt tot voedselconcurrentie vliegende bestuivers

Op initiatief van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) gingen donderdag 23 februari afgevaardigden van de verschillende imkersverenigingen, bd-imkers, EIS/Naturalis, WUR-Environmental Research en bijen@WUR voor het eerst gezamenlijk in gesprek over het onderwerp ‘voedselconcurrentie tussen vliegende bestuivers’ en hoe hier in de praktijk mee om te gaan.

De afgelopen jaren is de discussie over voedselconcurrentie tussen bestuivers steviger geworden. De honingbij zou mogelijk een bedreiging vormen voor wilde bestuivers. Zij zou ervoor zorgen dat er te weinig voedsel overblijft voor andere insecten. De discussie heeft tot gevolg dat honingbijen op steeds meer plekken worden geweerd zonder dat er daadwerkelijk onderzoek gedaan wordt naar de situatie ter plaatse. Hiermee werd de vraag of er daadwerkelijk sprake van concurrentie is steeds luider en was het tijd voor een verkennend gesprek tussen betrokken partijen.

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat de imkerij en de onderzoeksinstellingen het over één ding roerend eens zijn: de situatie in Nederland is uniek. Enerzijds is de behoefte aan honingbijen groot – vanwege de (bedekte) teelten. Anderzijds is er geen land vergelijkbaar in de beperkte ruimte voor natuur, die daarbij ook nog eens zeer gefragmenteerd is. Hierdoor is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag of honingbijen een bedreiging vormen voor wilde bestuivers. Dat antwoord is namelijk contextafhankelijk en moet ook als zodanig worden bekeken.

De aanwezigen zijn het erover eens dat door het weghalen van honingbijen het echte probleem niet wordt aangepakt. Ze vonden elkaar in het standpunt dat een tekort aan voedsel door de afname van de biodiversiteit de échte oorzaak is van de discussie. De vraag is niet, ‘beconcurreren bestuivers elkaar?’, de vraag moet zijn ‘waarom zien we bestuivers als concurrenten?’.

Het wijzen naar de honigbij leidt af van aspecten die beïnvloed zouden moeten worden en die zorgen voor een afname van de biodiversiteit: gebruik van niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Een gevolg dat ook voor de onderzoeksinstellingen ongewenst is. Nederland moet toe naar ecologische duurzame landbouw, versnippering van de natuur tegengaan en bij ecologisch beheer van groen in het stedelijke gebied meer aandacht hebben voor bestuivers.

De imkerverenigingen en onderzoeksinstellingen hebben de ambitie uitgesproken om te kijken wat zij nog meer kunnen doen aan de verbetering van de biodiversiteit. Ze blijven met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en verder te komen.

BD-imker-lerarenopleiding start dit najaar

De groei van de BD-imkerbeweging doet de noodzaak van meer cursusmogelijkheden voelen en daarbij het gebrek aan voldoende en goed opgeleide BD-imker-docenten.
Dit is de reden van de opzet van de cursus BD-imker-docent.
Er zijn meerdere BD-imkers, die met de ondersteuning van een cursus, graag hun enthousiasme voor de imme willen overdragen aan anderen.

Deze cursus werd in 2013 voor de eerste keer gegeven en het is de hoogste tijd voor een nieuwe editie.

De data zijn bekend, de opzet en cursusgevers zijn ingeroosterd én er zijn nog plaatsen voor BD-docenten in opleiding. Niemand wordt op voorhand uitgesloten.
Wel zullen de volgende punten aan bod komen

  1. Onderschrijven van de uitgangspunten van het BD-imkeren
  2. Enkele jaren betrokken en praktisch imkeren vanuit deze uitgangspunten
  3. Affiniteit met de levensbeschouwelijke achtergrond
    (antroposofie is geen geloof)
  4. Het gevolgd hebben van de landelijke BD-imkercursus
  5. Gemotiveerde uitzonderingen bevestigen de bovenstaande regels
  6. Bereidheid tot zelfstudie

De cursus zal worden afgerond met een gesprek tussen deelnemer en docenten waarbij de gebleken geschiktheid om BD-imkercursussen te geven wordt doorgesproken. Indien consensus over de geschiktheid bestaat, wordtde deelnemer opgenomen in de lijst van ‘aanbevolen BD-imkerdocenten’ die op de website geplaatst wordt.

Data:
2023: 4 nov, 18 nov,
2024: 13 jan, 27 jan, 10 feb, 2mrt, 16mrt, 21 sep, 5 okt, 26 okt, 9 nov, 23 nov,
2025: reservedata 1 jan, 25 jan, 8 feb, 1mrt.

Kosten € 650,- (ook mogelijk dit in delen te voldoen) op NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers Onder vermelding van de naam en ‘BD-imker lerarenopleiding’.

Opgave en verdere informatie: albert.bijenraat-d@outlook.com

21 oktober 2023 Introductiedag BD-imker-lerarenopleiding
Renkum 9.30 -17.00 uur
Om de cursus goed af te stemmen op de cursisten is het zinvol om een introductiedag te houden. De introductiedag is dus bedoeld voor serieuze gegadigden van de cursus. De opzet van de dag is elkaar ontmoeten, het bespreken van de verwachtingen van zowel docenten als (mogelijke) deelnemers en ideeën uitwisseling.

Doel van deze dag is dat de deelnemers weten wat zij kunnen verwachten.
De cursusleiders zullen op basis van deze bijeenkomst het uiteindelijke programma ook beter op de deelnemers kunnen afstemmen.

Deelname aan deze dag is € 25,- (zonder lunch) en € 35,- (met lunch, soep en broodjes) vooraf te voldoen op bankrekening: NL 38 TRIO 0320 166 090 t.n.v. BD-imkers Onder vermelding van de naam en ‘introductiedag leraar’.

Stuur ook een mailtje aan albert.bijenraat-d@outlook.com

Zembla Reportage over CRISPR-Cas 13 april 2023

Zembla wijdt in de uitzending van 13 april aandacht aan dit onderwerp. De Europese Commissie bereidt op dit moment een herziening voor van de regels voor nieuwe veredelingstechnieken die er mogelijk toe leidt dat een relatief nieuwe techniek als CRISPR-Cas ook in de biologische landbouw ongemerkt zijn intrede kan doen. CRISPR-CAS denk je nu misschien, nooit van gehoord. Dat kan maar zo. Deze vrij nieuwe vorm van genetische modificatie is een knippen-plakken-techniek waarmee je heel precies DNA kunt aanpassen met de belofte droogte-, ziekte- en plaag-tolerante gewassen te maken die voedselzekerheid bieden voor de hele wereld.

Als in juni besloten wordt CRISPR-Cas niet meer onder de GMO-technieken te scharen, dan betekent dat er voor gewassen gemodificeerd met CRISPR-Cas, geen verplichte risicoanalyse en etiketteringsplicht meer nodig is. Daardoor komen deze GMO-producten onzichtbaar in de normale productie- en voedselketen terecht. En dan verdwijnt dus de keuzevrijheid voor consument én de biologische sector. GMO-technieken zijn immers niet toegestaan in biologische producten.

Hoogste tijd om meer bekendheid te geven aan de betekenis van deze genetische ‘knip en plak’-technieken voor onze dagelijkse boodschappen en de gewassen waar onze bijen op kunnen fourageren.

bron: www.Odin.nl

Aziatische hoornaar in opmars

Aziatische hoornaar

Deze invasieve exoot maakt sinds 2017 zijn opmars in Nederland. De soort maakt in de zomer enorme nesten met veel werksters en nageslacht. Eén nest consumeert ongeveer 11 kg insecten, wat overeenkomt met zo’n 100.000 beestjes, en brengt aan het einde van het seizoen tientallen tot honderden nieuwe koninginnen voort die volgend jaar een eigen nest kunnen stichten. Uit waarnemingen blijkt dat de soort vanuit het zuiden van Nederland snel oprukt richting het noorden van Nederland. De soort heeft zich nog niet gevestigd, maar zonder bestrijding zal dat binnen enkele jaren wel zo zijn. Gezien de eetlust en voortplantingsvermogen van dit insect, zal dat een bedreiging zijn voor de fruitteelt en de biodiversiteit.

Imkerverenigingen constateren bij diverse provinciale overheden een gebrek aan urgentie en kennis omtrent de opmars van dit insect. Vanuit het Imkersoverleg, de samenwerkende Nederlandse imkersverenigingen, is deze week de Taskforce Aziatische hoornaar van start gegaan. Doel is gecoördineerde bestrijding, op heel korte termijn, door vroegtijdige afvanging verspreid in het land. Daarvoor worden vangkooitjes ingezet, deze worden door de NBV verspreid in de Zuidelijke provincies. De vangkooitjes zijn ook te koop via het Vlaams Bijeninstituut.

Jonge koninginnen ontwaken in het voorjaar en gaan op zoek naar voedsel. Dit is het moment om ze af te vangen met lokkooitjes, voordat zij paren en een nest gaan bouwen. De nesten zijn moeilijk te vinden en lastig te bestrijden. Zodra een invasieve exoot zich definitief hier gevestigd heeft, zijn de provinciale overheden niet meer verplicht deze te bestrijden.

De koninginnen van Aziatische hoornaar kunnen tot 30 millimeter lang worden, de werksters tot 20 mm en de mannetjes tot 25 mm. Ze zijn iets kleiner dan de Europese hoornaar of paardenwesp. Bij de Aziatische hoornaar zijn de uiteinden van de poten geel gekleurd. Het borststuk is niet bruin, maar zwart van kleur.

Landgoed Huis Sevenaer zoekt BD-imker

Binnenkort komt er een vacature beschikbaar voor een imker op Landgoed Huis Sevenaer te Zevenaar.

Gezocht wordt een BD-imker woonachtig in Zevenaar of directe omgeving met enkele jaren ervaring, die hiervoor belangstelling heeft.

Dat men in of in de buurt woont van Zevenaar is wel een voorwaarde vanwege o.a. de veelvuldige zwermcontroles in mei, juni en juli.

Ook andere imkers met een voorkeur voor een natuurlijker manier van bijenhouden, en die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden zijn van harte uitgenodigd te reageren.

Migiel Boon,
Imker – Landgoed Huis Sevenaer.

Historische kasteelboerderij Landgoed Huis Sevenaer
https://www.huissevenaer.nl

Zorgboerderij en kinderboerderij in Houten zoekt BD imker

Imker en bijenvolk gezocht voor een locatie in Houten (Utrecht)

Wij zijn een zorgboerderij en tevens een kinderboerderij. Het lijkt ons leuk om een plek vrij te maken voor bijen, maar wij hebben zelf de kennis niet in huis, en de tijd niet, om te imkeren.

Wij zoeken daarom een imker die nog een plek zoekt voor haar/zijn bijen. Wellicht weten jullie iemand?

Wij zijn momenteel nog geen biologisch bedrijf, wij hebben deze kinderboerderij per 1 mei overgenomen, en zijn veel verbeteringen omtrent dierenwelzijn e.d. aan het invoeren. Daarom zou ik het fijn vinden als we een biodynamische imker kunnen vinden, wie meldt zich?

Ik ben heel benieuwd!

Contactpersoon Desiree Okhuijsen